Melia observatory, číslo projektu: DTP3-657-4.1

Jsme hrdými partnery mezinárodního projektu Melia observatory, kde je naší úlohou vytvořit pro žáky a pedagogy základních a středních škol výukové materiály a pomoci je snadno implementovat do výuky.

Registrační číslo projektu
Registration number

DTP3-657-4.1

Název projektu
Project title

MELIA Observatory – Media Literacy Observatory for Active Citizenship and Sustainable Democracy

Datum zahájení realizace projektu
Start of the project

 1. 7. 2020

Datum ukončení realizace projektu
Finish of the project

 31. 12. 2022

Zdroje financování
Grant provider

85 % ERDF – Danube Transnational Programme.

Partner projektu
Project partner

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novo Gorici

Project co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI).

Program nadnárodní spolupráce

Hlavním cílem projektu je zlepšit demokratickou nadnárodní správu prostřednictvím rozvoje nadnárodního střediska pro sledování mediální gramotnosti na základě spolupráce mezi různými příslušnými zúčastněnými stranami. V mnoha zemích Podunají je rozvoj kompetencí mediální gramotnosti a aktivního občanství pozadu za rozvinutějšími částmi Evropy.
Tato observatoř bude sloužit jako mechanismus pro zvýšení mediální gramotnosti, a tím posílení kompetencí občanů, což přispěje k rozvoji udržitelné demokracie.
Hlavními cílovými skupinami jsou mládež a lidé, kteří s nimi pracují. V rámci projektu bude zřízeno středisko pro sledování mediální gramotnosti, které poskytne nástroje pro kontrolu mediálního obsahu, vzdělávací nástroje a politická doporučení pro zvyšování mediální gramotnosti ve vztahu k dalším občanským dovednostem.
Výstupy zahrnují: budování kapacit a školicí nástroje, webové rozhraní a doporučení politiky. Stěžejními aktivitami projektu jsou: mapování postupů a šíření informací, vývoj vzdělávacího systému, návrh webové školicí platformy a pilotní testování.

Interreg Danube Transnational Programme

The main objective of the project is to improve democratic transnational governance by developing transnational media literacy observatory, based on cooperation between different relevant stakeholders. In many countries of the Danube region the development of competences of media literacy and active citizenship are far behind more developed parts of Europe. This observatory will serve as a mechanism for increasing media literacy and thus strengthening citizens’ competences what will contribute to development of sustainable democracy. The main target groups are the youth and the people who work with them. For the purpose of strengthening it, the observatory will provide tools, available for both young people as well as their educators. The project will establish observatory for media literacy that will provide instruments for scrutinising media contents, training tools and policy recommendations for upgrading media literacy in relation with other civic skills. Outputs include: capacity building and training tools, web-based interface and policy recommendations. The core activities of the project are: mapping of practices and dissemination of information, developing learning system, designing web training platform, and pilot testing.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.